Minecraft Pixelmon Servers

Top Pixelmon servers use a custom mod to add Pokemon as a new feature to Minecraft. A new pixelmon server is based on playing with Pokemon and includes the ability to heal and resurrect them.

Promote your server +

Pixelmon Minecraft Server List

+
Server
Complex Gaming
DestinyMC
Blaze Gaming
FadeCloud
Pixelmon Generations
AnubisMC
GRM PIXELMON
Pixelmon Harmony
Poke Universe
PokeGalaxia
PokeFind
ChilitoCrafters
FtoSurvive
PokeCosmos
Pixelax
PixelmonCraft
FearGames Network
Lazylex
I-Pixelmon
MEGA planet
PixelPals
Pixelmon Dawn
SedexCraft
PixelBallers
Apollo Network
A Whole New World
PokeIndustry
Nightpixel
InstaMC Network
Pixelmon Eclipse
Pokeheaven Reforged
Pixelmon OG
RiksRealm
Pixel Haven
Brierie Server Netwo
Pueblo Tomato
Pixelmonde
PokeMC Pixelmon8.0.2
Misfits Pixelmon
SykePixelmon
PixelAdventureCraft
GoldCrest - Pixelmon
Poke Amica
SextaGaming
ASCENMON PIXELMON
PixelPark - Pixelmon
PixelAsia
SykeHub
Pikadex - Cracked Pi
PokeSurge