Server
InsanityFlyFF
AirFlyFF Latino v15
Flyff Pserver Dragon Cross
VENDETTA FLYFF [Multi Rate]
NO Flyff v14 - Best Low Rate Server!
Azure Flyff | Low Rate
Flyff Pserver 2017
ShadowFlyFF | [Mid Rate] | V19
Kingdom | The FIRST cFlyFF Private Server
Avalon Flyff v19
www.shadeflyff.co m
DravelinexFlyff - PVP/PVE/PK - ObverseFlyff Files.
Fantasia Flyff
Mystical-Rebellion Online
Pixie Flyff
International Flyff Pserver
[NEW] Flyff For Infinity v18 ~ Low Rate
World of Destiny - Guild Siege Server
**New** OnlyFlyFF v15 ~ International Server
Exile FlyFF 2017 Private server
Sakura Flyff