Top 100 Flyff Server List

Server
Fly For Sky
NO Flyff v14 - International Low Rate Server v14
ShadowFlyFF | [Mid Rate] | V19
Krazy Flyff Official
Avalon Flyff v19
Obverse FlyFF - UNIQUE GAMEPLAY
DravelinexFlyff - PVP/PVE/PK - ObverseFlyff Files.
Power Flyff v19 2016
FlyffPH Gold
Forsaken FlyFF - Deutschlands #1
www.shadeflyff.co m
FlyFF Gold
V19 Fly Moon
v20 New Story Flyff
Fly to Sun
Shining Nation
Flyff Prologic
Insanity FlyFF - Custom Cflyff Content -High rates
Lightning Grave - Low Rate
The Magic of Madrigal
Kingdom | The FIRST cFlyFF Private Server
Power Flyff v19
Dream Flyff
LatinFlyff Max Lvl 175
Flyff Apocalypse
Forgotten Paradise
Nora-Fly
Dragon Cross - Best German Low rate server
RealityFlyFF v19 - The Journey Begins
FlyFF Platinum
Funtastic Flyff
Shades Revenge- Rise of the Masquerpets
Lotus Flyff
Deep Flyff v18
MagmaFlyff
Lunaria Fly
Floral Flyff
Mazey Flyff
Saga Flyff
International Flyff - 4th Job Class
Mitshi Flyff
Spirit Flyff
Mushmoot Flyff
Vengeance FlyFF
District Flyff
FLYFF BRAZUCA
War-Fly
Tales of Soul
Excel Flyff Return
Frost Flyff