Server
AirFlyFF Latino v15
VENDETTA FLYFF [250X EXP, 500X PENYA, 100X DROP]
NO Flyff v14 - Best Low Rate Server!
Flyff Pserver Dragon Cross
ShadowFlyFF | [Mid Rate] | V19
Lightning Grave - Low Rate
Azure Flyff | Low Rate
www.shadeflyff.co m
DravelinexFlyff - PVP/PVE/PK - ObverseFlyff Files.
Fantasia Flyff
Oxygen Flyff
Mystical-Rebellion Online
Pixie Flyff
[NEW] Flyff For Infinity v18 ~ Low Rate
**New** OnlyFlyFF v15 ~ International Server
Exile FlyFF 2017 Private server
Sakura Flyff