MineCPR.xyz

Votar por servidor

Connect to skip Captcha puzzle!

IP del Servidor
minecpr.xyz
Estatus Unknown
Ultimo PingMonitoring disabled
Versión 1.10.2 1.11.2 1.12.2 1.13.x 1.14.x
Tipo Skyblock Op skyblock Rpg PvE PVP Adventure
Ubicación Viet Nam
Cuota
Rango3380
Puntaje0
Ultima Actualización06 Aug 2022
Fecha de Ingreso02 Aug 2022

Información

Thể loại: SkyRPG++
Phiên bản: 1.10 - 1.17
- Nhận 11 loại vũ khí ngay đầu game thay vì chọn 1 class cụ thể
- Mỗi loại vũ khí có 3 skill
- Skyblock vẫn đua top, chỉ reset cấp chứ không reset đảo
- Quái có skill
- Server có /giftcode
- Mỗi 2 tháng reset mốc nạp 1 lần
- Server có resource pack riêng với custom item