Top 100 Shaya Server List

Server
Sanctuary Shaiya EP 5.3+ and 4.5
Shaiya BlackDemon
League
Shaiyaexile
Spectral Shaiya
Cursed Soldiers Shaiya
Dark-Requiem
ShaiyaUproar
Shaiya Manjo
Shaiya Swat
.:Shaiya Existance:.
Shaiya Oxygène