Top 100 Shaya Server List

Server
Shaiya Apocalypse
Shaiya Diamond 5.4
GG-SHAIYA EP-4.5 FOREVER
Sanctuary Shaiya EP 5.3+ and 4.5
Shaiyaexile
Shaiya-Vision
ShaiyaUproar
Shaiya Manjo
Shaiya Swat
Shaiya Oxygène
Shaiyabd
DemonShaiya
SHAIYA 4EVER