SAIGONMC

Google Ads

投票支持 服务器

提交此表格即表示您同意数据的存储。
隐私
分享
网站 网站
Discord Discord
服务器IP
play.saigonmc.com
状态 Online
玩家54/55
最近Ping7 minutes 49 seconds ago
版本 1.17.1 1.18.1
类型 Economy Vanilla Survival Minigames
位置
Viet Nam
排名92
得分1012
最近更新26 Jan 2022
加入日期01 Oct 2021

信息

SaigonMC - Sài Gòn Minecraft là một server Minecraft Việt Nam với chủ đề đa vũ trụ, đa dạng trò chơi và các tính năng cực kỳ hấp dẫn.

在线玩家 - 过去24小时

What is the server IP for Saigonmc?

The IP address of Saigonmc Minecraft server is play.saigonmc.com

How to join Saigonmc server?

Open the game Minecraft, click "Play" button then choose "Multiplayer" option from the menu. Click "Add Server" tab and input the text play.saigonmc.com on "Server Address" then hit "Done". Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on Saigonmc.

What version does Saigonmc use?

Saigonmc server supports Minecraft game version: 1.17.1, 1.18.1, you may also use any other older or lower versions to connect and play.

Where is Saigonmc located?

The Saigonmc server is currently hosted in Viet Nam.