Canada的Squad 服务器

前100位主机在Canada的服务器,添加您的Squad 服务器 并做广告。
通过主机IP或地址在我们的顶级站点找出最佳Squad 服务器并免费玩游戏。

服务器 玩家
142.44.143.136:7790

0/80
142.44.143.136:7789

0/80
142.44.143.136:7787

0/80
54.39.28.177:8100

54.39.28.177:8500

158.69.121.117:7787

66.70.180.240:7887

54.39.28.177:8200

54.39.28.177:7787

54.39.28.177:7200

54.39.28.177:7100

54.39.28.177:7788

51.79.77.223:7787

167.114.220.149:7787

66.70.180.240:7787

158.69.121.117:7789

97.107.191.55:7787