Lineage 2 服务器 C4

添加您的 Lineage 2 私人 服务器 并在前100位列表上做广告。
在我们的顶级站点上找出您最喜欢的服务器 C4 并免费玩游戏。

C4 Lineage 2服务器列表

3

Vanster c4 x1 x10

C4 Classic x1 x10
14

L2GoldClub

C6 C4 Retail Pvp Pve
34

L2Fenice C4 PvP PTS

C4 Custom PvP
37

Deiceland Ukraine

High Five C4 Freya Gracia Final Classic GM Shop NPC Buffer Bonus