SaigonMC

Vote para servidor

Connect to skip Captcha puzzle:

IP do Servidor
play.saigonmc.com
Website saigonmc.com
Discord Discord
Status Online
Jogadores44/80
Último Ping8 minutes 45 seconds ago
Versão 1.18.x 1.17.x 1.19.x
Tipo Economy Minigames Vanilla Survival Vanilla Survival Semi Vanilla
Localização
Viet Nam
Compartilhar
Posição54
Pontuação1155
Última Atualização02 Dec 2022
Data de Entrada01 Oct 2021

Info

SaigonMC là vũ trụ sinh tồn được thành lập với mục đích tạo sân chơi sinh tồn mới lạ và độc đáo cho người chơi Minecraft tại Việt Nam. Những vùng đất và tính năng tuy lạ nhưng quen hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm trò chơi một cách tuyệt vời nhất.

Jogadores Online - Últimas 24 horas

What is the server IP for Saigonmc?

The IP address of Saigonmc Minecraft server is play.saigonmc.com

How to join Saigonmc server?

Open the game Minecraft, click "Play" button then choose "Multiplayer" option from the menu. Click "Add Server" tab and input the text play.saigonmc.com on "Server Address" then hit "Done". Once the connection is available and turns green you may click on "Join Server" button to play on Saigonmc.

What version does Saigonmc use?

Saigonmc server supports Minecraft game version: 1.18.x, 1.17.x, 1.19.x, you may also use any other older or lower versions to connect and play.

Where is Saigonmc located?

The Saigonmc server is currently hosted in Viet Nam.