Top 100 Flyff Server List

الخادم
Fly For Sky
Exile FlyFF 2017 Private server
AirFlyFF Latino v15
NO Flyff v14 - Best Low Rate Server!
Shining Nation
Flyff Pserver Dragon Cross
Lord of Madrigal
**New** OnlyFlyFF v15 ~ International Server
Sakura Flyff
International Flyff Pserver
Power Flyff v19 2016
International Flyff - 4th Job Class
Skyfire Flyff
World of Destiny - Guild Siege Server
FlyFF Gold
V19 Fly Moon
v20 New Story Flyff
Fly to Sun
Flyff Prologic
Insanity FlyFF - Custom Cflyff Content -High rates
ShadowFlyFF | [Mid Rate] | V19
Lightning Grave - Low Rate
Obverse FlyFF - UNIQUE GAMEPLAY
The Magic of Madrigal
Kingdom | The FIRST cFlyFF Private Server
Power Flyff v19
Dream Flyff
LatinFlyff Max Lvl 175
Flyff Apocalypse
Forgotten Paradise
Nora-Fly
Dragon Cross - Best German Low rate server
RealityFlyFF v19 - The Journey Begins
FlyFF Platinum
Funtastic Flyff
Shades Revenge- Rise of the Masquerpets
Lotus Flyff
Deep Flyff v18
MagmaFlyff
FlyffPH Gold
Forsaken FlyFF - Deutschlands #1
Lunaria Fly
Floral Flyff
Mazey Flyff
Saga Flyff
Mitshi Flyff
Spirit Flyff
Mushmoot Flyff
Vengeance FlyFF
District Flyff