RoyalMC

投票支持 服务器

Connect to skip Captcha puzzle!

服务器IP
royal.apexmc.co
Discord Discord
状态 Unknown
最近PingMonitoring disabled
版本 1.17x
类型 Survival PvP Survival Mall Skills Shop Vote Rewards Land Claim Balanced Economy Warps Ranks
位置 Malaysia
分享
排名2206
得分0
最近更新08 Apr 2023
加入日期02 Apr 2023

信息

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

ROYAL SERVER .. ᴀɴᴅᴀ ʙᴏꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʀᴠᴇʀ ʏɢ ᴀꜱʏɪᴋ ʟᴀɢ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ 24/7 ?? [ROYAL SERVER] ʀᴏʏᴀʟ ꜱᴇʀᴠᴇʀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴏʟᴜꜱɪɴʏᴀ ᴅɪꜱɪɴɪ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴʏᴀᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʏɢ ᴍᴀɴᴀʀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴᴀʀɪᴋ ᴍɪɴᴀᴛ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴊᴀᴠᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇᴅʀᴏᴄᴋ..

ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ (ꜱᴍᴘ ᴍᴀᴘ),(ᴍᴀʟʟ ᴍᴀᴘ),(ꜱᴘɪɴ/ɢᴀᴄʜᴀ),(ʙᴇᴅᴡᴀʀꜱ),(ʙᴀᴢᴀʀ),ᴅᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʟᴀɢɪ....

JIKA ANDA BERMINAT JOIN DISCORD KAMI... ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴀʟᴜ-ᴀʟᴜᴋᴀɴ Setakat Ini Sahaja Players Selamat Berjumpa Di Royal....
#RoyalMC

-https://discord.gg/U6QXdDRpDf

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆