RoyalMC

Vote para servidor

Connect to skip Captcha puzzle!

IP do Servidor
royal.apexmc.co
Discord Discord
Status Unknown
Último PingMonitoring disabled
Versão 1.17x
Tipo Survival PvP Survival Mall Skills Shop Vote Rewards Land Claim Balanced Economy Warps Ranks
Localização Malaysia
Compartilhar
Posição2144
Pontuação0
Última Atualização08 Apr 2023
Data de Entrada02 Apr 2023

Info

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

ROYAL SERVER .. ᴀɴᴅᴀ ʙᴏꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʀᴠᴇʀ ʏɢ ᴀꜱʏɪᴋ ʟᴀɢ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ 24/7 ?? [ROYAL SERVER] ʀᴏʏᴀʟ ꜱᴇʀᴠᴇʀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴏʟᴜꜱɪɴʏᴀ ᴅɪꜱɪɴɪ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴʏᴀᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʏɢ ᴍᴀɴᴀʀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴᴀʀɪᴋ ᴍɪɴᴀᴛ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴊᴀᴠᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇᴅʀᴏᴄᴋ..

ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ (ꜱᴍᴘ ᴍᴀᴘ),(ᴍᴀʟʟ ᴍᴀᴘ),(ꜱᴘɪɴ/ɢᴀᴄʜᴀ),(ʙᴇᴅᴡᴀʀꜱ),(ʙᴀᴢᴀʀ),ᴅᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʟᴀɢɪ....

JIKA ANDA BERMINAT JOIN DISCORD KAMI... ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴀʟᴜ-ᴀʟᴜᴋᴀɴ Setakat Ini Sahaja Players Selamat Berjumpa Di Royal....
#RoyalMC

-https://discord.gg/U6QXdDRpDf

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆