RoyalMC

Vote for server

Connect to skip Captcha puzzle!

Server IP
royal.apexmc.co
Discord Discord
Status Unknown
Last PingMonitoring disabled
Version 1.17x
Type Survival PvP Survival Mall Skills Shop Vote Rewards Land Claim Balanced Economy Warps Ranks
Location Malaysia
Share
Rank2159
Score0
Last Update08 Apr 2023
Join Date02 Apr 2023

Info

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

ROYAL SERVER .. ᴀɴᴅᴀ ʙᴏꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʀᴠᴇʀ ʏɢ ᴀꜱʏɪᴋ ʟᴀɢ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ 24/7 ?? [ROYAL SERVER] ʀᴏʏᴀʟ ꜱᴇʀᴠᴇʀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴏʟᴜꜱɪɴʏᴀ ᴅɪꜱɪɴɪ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴʏᴀᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʏɢ ᴍᴀɴᴀʀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴᴀʀɪᴋ ᴍɪɴᴀᴛ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴊᴀᴠᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇᴅʀᴏᴄᴋ..

ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ (ꜱᴍᴘ ᴍᴀᴘ),(ᴍᴀʟʟ ᴍᴀᴘ),(ꜱᴘɪɴ/ɢᴀᴄʜᴀ),(ʙᴇᴅᴡᴀʀꜱ),(ʙᴀᴢᴀʀ),ᴅᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʟᴀɢɪ....

JIKA ANDA BERMINAT JOIN DISCORD KAMI... ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴀʟᴜ-ᴀʟᴜᴋᴀɴ Setakat Ini Sahaja Players Selamat Berjumpa Di Royal....
#RoyalMC

-https://discord.gg/U6QXdDRpDf

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆