Server
V83 MAPLELIGHT [Open Beta]
Maple`Impact 83
MapleSaint v83 1x / 1x / 1x Free GM Hat
MapleKey - v0.83 - A MapleStory Private Server
D.ChaosMS v83 [Fully Custom]
PokkaMs V83/V111
ValkyriaMS v83
MapleTrap v83 1000x/300x/2x
SkylandMs v83 exp35 Mesos40 drop 2 Server low rate
Maplebae v83 [1500x/500x/3x] [ALPHA BETA]
ClassyMS v83 6x Exp, 2x drop, 5x Meso [Open BETA]
OriginalMS-v83-Low Rate-Custom Features-GMS Like
MapleZtory v83 [Ulu City & Ninja Castle Release]
myMaple - Beginner Bonus - Revamped Dojo - Ulu
MapyBoom
SlimeStory Open Beta
DynastyMS v83 | 5 exp/2 meso/2 drop
MapleGaga v83 25x 10x 4x Mid Rate
ietMS v83 [NL]
LunarStory
NozMS
FatalStory v83
[V83] OAKTALES - 2X 1X 1X - NEW LAUNCH
MapleDivinity v83 - Launched! - 500x/250x/2x
NutellaStory V83 ,x100,x10, x4
BeeMS [500x/500x/5x] - v83 - [NEWLY OPENED ]
gorawrstory
SunsetMS [v83] 500xExp 1337xMesos 2xDrop
MesStory
HottiesMS