Server
FluffyMS - v189
V83 MAPLELIGHT [Open Beta]
Maple`Impact 83
MapleSaint v83 1x / 1x / 1x Free GM Hat
MapleKey - v0.83 - A MapleStory Private Server
EquilibriuMs
MapleTrap v83 1000x/300x/2x
Maple PVP PVE
EnvictedStory
Maplebae v83 [1500x/500x/3x] [ALPHA BETA]
myMaple - Beginner Bonus - Revamped Dojo - Ulu
MapyBoom
SlimeStory Open Beta
DynastyMS v83 | 5 exp/2 meso/2 drop
MapleGaga v83 25x 10x 4x Mid Rate
NozMS
SpiderMS
NutellaStory V83 ,x100,x10, x4
Maplestory private server play with good rates
SunsetMS [v83] 500xExp 1337xMesos 2xDrop
KronaMS v0.40b Beta 3x|1x|1x
HottiesMS
PixelStory v144