Server
InsanityFlyFF
Insanity FlyFF - Custom Cflyff Content -High rates
Kingdom | The FIRST cFlyFF Private Server
Power Flyff v19
Dream Flyff
Lotus Flyff
Floral Flyff
minecraft server mineplex
Oxygen Flyff
World of Destiny - Guild Siege Server