Server
Fly For Sky
NO Flyff - Fresh Server Wipe 10.02.2017!!
AIR FlyFF Latino [BETA]
Flyff Pserver Dragon Cross
International Flyff Pserver
Fantasia Flyff
World of Destiny - Guild Siege Server
ShadowFlyFF | [Mid Rate] | V19
Lightning Grave - Low Rate
Kingdom | The FIRST cFlyFF Private Server
Avalon Flyff v19
Mu Galaxy Season 6 Epi3
Azure Flyff | Low Rate
Mu Epsilon Season 3
www.shadeflyff.co m
DravelinexFlyff - PVP/PVE/PK - ObverseFlyff Files.
minecraft server mineplex
Mystical-Rebellion Online
Pixie Flyff
ZonaGamers