Server
Fly For Sky
NO Flyff v14 - Best Low Rate Server!
Flyff Pserver Dragon Cross
AIR FlyFF Latino [BETA]
Flyff Pserver 2017
International Flyff Pserver
ShadowFlyFF | [Mid Rate] | V19
Lightning Grave - Low Rate
Kingdom | The FIRST cFlyFF Private Server
Avalon Flyff v19
Mu Galaxy Season 6 Epi3
Azure Flyff | Low Rate
Mu Epsilon Season 3
www.shadeflyff.co m
DravelinexFlyff - PVP/PVE/PK - ObverseFlyff Files.
minecraft server mineplex
Fantasia Flyff
Mystical-Rebellion Online
Pixie Flyff
ZonaGamers
World of Destiny - Guild Siege Server
[Fresh Server] HeliosFlyFF v15 ~ LowRate