Server
VENDETTA FLYFF [250X EXP, 500X PENYA, 100X DROP]
ShadowFlyFF | [Mid Rate] | V19
Vengeance FlyFF
Azure Flyff | Low Rate
[NEW] Flyff For Infinity v18 ~ Low Rate
**New** OnlyFlyFF v15 ~ International Server